logogroup_photo

Fifth-year

Fourth-year

  • Yajun Wang

Third-year

  • David Thierry
  • Zhou Yu

Second-year

  • Yunhan Wen
  • Saif Kazi

Masters

  • Yizu Zhang
  • Vibhav Dabadghao

Visitors

  • Fei Zhao
  • Yannan Ma

Please check here for summaries of our research.